Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Telefon
YouTube
Facebook
İnstagram

Genel Kurula Davet

İLAN

Kahramanmaraş Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No:8120

KMS KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi:Hacı Bayramı Veli Mah. Ali Sezal Bulvarı No:6 Onikişubat/K.MARAŞ

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05/12/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 31/12/2019 tarihinde, saat: 17:00’da, Hacı Bayramı Veli Mah. Ali Sezal Bulvarı No:6 Onikişubat/K.MARAŞ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

 Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, ve denetleme raporları on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

TOPLANTI GÜNDEMİ                     

----------------------------------------------------------

  • Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü.
  • Toplantı Başkanlığına Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
  • Şirketin 2018 yılı faaliyet raporunun okunması
  • Şirketin 2018 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması
  • Şirketin 2018 yılı bilanço ve K/Z tablolarının okunması
  • Şirketin 2018 yılı bilanço ve K/Z tablolarının onaylanması
  • Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası
  • 2019 Yılı Bağımsız Denetçi Seçiminin Yapılması
  • Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz KMS Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31/12/2019 tarihinde saat:17:00'da Hacı Bayramı Veli Mah. Ali Sezal Bulvarı No:6 Onikişubat/K.MARAŞ adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Paylaş: